Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní údaje

Lukáš Kazda
Nádražní 580/42
664 47 Střelice

IČ: 76149323
DIČ: CZ8108064030

Bankovní účet: 207830597/0600

1. Všeobecná ustanovení

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu www.decor4walls.cz a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím (přejímka poštovního balíku).

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cenu za doručení zboží dopravcem a doručovací adresu. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci nebo převzetím při osobním odběru. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

Kupující bere na vědomí, že zobrazované barvy zboží mohou být zkreslené digitalizací.

2. Záruka a vrácení zboží

Není-li stanoveno jinak, na veškeré naše zboží se vztahuje standardní délka záruční doby 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím.

Jsme si vědomi, že při nákupu zboží přes internet není možné si zboží řádně prohlédnout a proto vám poskytujeme záruku vrácení peněz. Jestliže bezprostředně po převzetí zásilky zjistíte, že vám zakoupené zboží nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení vrátit (určující je datum odeslání) na naši adresu.

O vrácení zboží nás prosím informujte e-mailem nebo telefonicky. Peníze za zboží vám budou neprodleně zaslány zpět – bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Při vracení zboží musí být splněny následující podmínky:

 • zboží musí být nepoužité a nepoškozené
 • ve vracené zásilce musí být vložen doklad o koupi (faktura, paragon)

Vracíme pouze peníze za zboží, nikoli za poštovné. Poštovné za vracené zboží hradí kupující. Vracené zboží nelze zaslat na dobírku, dobírkové zásilky nebudou přijaty.

3. Reklamace

Pokud po otevření zásilky zjistíte vadu na zboží, nesoulad skutečně dodávaného zboží a přiloženého kupního dokladu nebo absenci kupního dokladu, nejpozději do 3 dnů písemně (elektronickou poštou) informujte podávajícího.

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví během záruční doby.

Nevztahuje se:

 • na vady vzniklé používáním k jinému než určenému účelu
 • na vady způsobené špatným zacházením se zbožím
 • na běžné opotřebení
 • na poškození živelnou událostí

Reklamované zboží zašle kupující na adresu prodávajícího s popisem reklamované vady společně s originálem nebo kopií dokladu o koupi. Odstranitelná vada bude okamžitě bezplatně odstraněna, v případě neodstranitelné vady bude kupujícímu vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace – pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

4. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že všechny osobní údaje uvedené zákazníkem jsou považovány za důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

5. Mimosoudní řešení sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@decor4walls.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
X